ΣΤ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής
Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Θεωρία Ασκήσεις Πράξης Εργαστηριακές Ασκήσεις Κωδικός
ΜΑΘΗΜΑ
Θ ΑΠ ΕΑ ΔΜ
602ΕΔΜΑ Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης 2 ώρες - 1 ώρα 602ΕΔΜΑ
Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης
2 - 1 5
603ΕΔΜΑ Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 3 ώρες 1 ώρα 2 ώρες 603ΕΔΜΑ
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
3 1 2 8
605ΕΔΜΒ Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών 2 ώρες 1 ώρα 2 ώρες 605ΕΔΜΒ
Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών
2 1 2 7
606ΕΔΜΒ Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου 2 ώρες 1 ώρα 2 ώρες 606ΕΔΜΒ
Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου
2 1 2 7
607ΕΔΜΓ Διαχείριση Έργων Λογισμικού ‐ Ποιότητα Λογισμικού 3 ώρες 2 ώρες - 607ΕΔΜΓ
Διαχείριση Έργων Λογισμικού ‐ Ποιότητα Λογισμικού
3 2 - 8
609ΕΔΜΓ Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη 2 ώρες 2 ώρες - 609ΕΔΜΓ
Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη
2 2 - 6
611ΕΔΕΧ Βιοπληροφορική 3 ώρες - - 611ΕΔΕΧ
Βιοπληροφορική
3 - - 5
612ΕΔΕΧ Γραφικά Υπολογιστών 2 ώρες 1 ώρα - 612ΕΔΕΧ
Γραφικά Υπολογιστών
2 1 - 5
613ΕΔΕΧ Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων 2 ώρες 1 ώρα - 613ΕΔΕΧ
Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων
2 1 - 5
614ΓΥΕΧ Εφαρμοσμένη Στατιστική 2 ώρες - - 614ΓΥΕΧ
Εφαρμοσμένη Στατιστική
2 - - 3
615ΓΥΕΧ Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 2 ώρες - 2 ώρες 615ΓΥΕΧ
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
2 - 2 4
616ΕΔΕΧ1 Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση 2 ώρες 1 ώρα 1 ώρα 616ΕΔΕΧ1
Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση
2 1 1 5
617ΕΔΕΧ Υπολογιστικά Συστήματα Νανοτεχνολογίας 2 ώρες 2 ώρες - 617ΕΔΕΧ
Υπολογιστικά Συστήματα Νανοτεχνολογίας
2 2 - 6
619ΕΔΕΧ Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού 2 ώρες 2 ώρες - 619ΕΔΕΧ
Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού
2 2 - 5

Ζ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής
Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Θεωρία Ασκήσεις Πράξης Εργαστηριακές Ασκήσεις Κωδικός
ΜΑΘΗΜΑ
Θ ΑΠ ΕΑ ΔΜ
701ΕΔΜΑ Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές 2 ώρες 2 ώρες - 701ΕΔΜΑ
Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές
2 2 - 6
703ΕΔΜΑ Τεχνολογια Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές 3 ώρες 2 ώρες 2 ώρες 703ΕΔΜΑ
Τεχνολογια Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές
3 2 2 9
705ΕΔΜΒ1 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών 2 ώρες 2 ώρες - 705ΕΔΜΒ1
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών
2 2 - 7
706ΕΔΜΒ Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα 2 ώρες 2 ώρες 1 ώρα 706ΕΔΜΒ
Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα
2 2 1 7
707ΕΔΜΓ Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός 2 ώρες 1 ώρα 1 ώρα 707ΕΔΜΓ
Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός
2 1 1 6
708ΕΔΜΓ Αναγνώριση Προτύπων 2 ώρες 1 ώρα 1 ώρα 708ΕΔΜΓ
Αναγνώριση Προτύπων
2 1 1 6
710ΕΔΕΧ Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ 2 ώρες 1 ώρα - 710ΕΔΕΧ
Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ
2 1 - 5
711ΕΔΕΧ Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 2 ώρες - 2 ώρες 711ΕΔΕΧ
Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
2 - 2 4
712ΓΥΕΧ Επιχειρηματικές Αποφάσεις και Λειτουργίες 2 ώρες 2 ώρες - 712ΓΥΕΧ
Επιχειρηματικές Αποφάσεις και Λειτουργίες
2 2 - 6
713ΓΥΕΧ Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων 2 ώρες - 2 ώρες 713ΓΥΕΧ
Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων
2 - 2 4
714ΕΔΕΧ Πολυμέσα 2 ώρες - 1 ώρα 714ΕΔΕΧ
Πολυμέσα
2 - 1 4

H Εξάμηνο

Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Θεωρία Ασκήσεις Πράξης Εργαστηριακές Ασκήσεις Κωδικός
ΜΑΘΗΜΑ
Θ ΑΠ ΕΑ ΔΜ
(ΠΡΑΚ) Πρακτική Άσκηση - - - (ΠΡΑΚ)
Πρακτική Άσκηση
- - - 10
(ΠΤΥΧ) Πτυχιακή Εργασία - - - (ΠΤΥΧ)
Πτυχιακή Εργασία
- - - 20

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΥ Γενικής Υποδομής ΕΥ Ειδικής Υποδομής
ΕΔ Ειδικότητας Υ Υποχρεωτικό
Ε Επιλογής Μ Μικτό ‐‐> Υποχρεωτικό ή Επιλογής
Κ Κορμού Α Α Κατεύθυνσης Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Β Β Κατεύθυνσης Μηχανικών Δικτύων Γ Γ Κατεύθυνσης Μηχανικών Λογισμικού
Χ Αδιάφορο