Οι εγγραφές θα γίνουν από 15  έως και 26 Σεπτεμβρίου 2014
 • Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Kαβάλας καθίστανται όσοι εγγράφονται σ” αυτό μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών γίνονται στο οικείο Τμήμα μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται εκάστοτε με τις Υπουργικές αποφάσεις για την εισαγωγή φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις ίδιες αποφάσεις. Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη για την εγγραφή τους απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του Τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών σε κάθε Τμήμα γίνονται μια φορά στο χειμερινό εξάμηνο και μια φορά στο εαρεινό εξάμηνο.
 • Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό είναι δυνατή η εγγραφή φοιτητή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και τεκμηριώνονται με σχετικά δικαιολογητικά οι λόγοι της καθυστέρησης.
 • Φοιτητής που δε γράφτηκε ούτε με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής του στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
 • Φοιτητής που έχει εγγραφεί στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας δε μπορεί να είναι συγχρόνως φοιτητής και σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού.

Δικαιολογητικά Εγγραφής στο Τμήμα

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Απολυτήριο τίτλο Λυκείου σε φωτοτυπία νόμιμα επικυρωμένο.
 2. Βεβαίωση πρόσβασης σε φωτοτυπία νόμιμα επικυρωμένη.
 3. Δύο (2) φωτογραφίες.
 4. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό γέννησης (για τα αγόρια).

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης. Αστυνομική ταυτότητα θα φέρουν μαζί τους και τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Δικαιολογητικά για σίτιση και στέγαση

 • Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση εγγραφής από το τμήμα που πετύχατε.
 • ( 3 ) Πρόσφατες φωτογραφίες .
 • Ότι άλλο πιστοποιητικό νομίζετε ότι θα μειώσει το οικογενειακό σας εισόδημα.

 

Ανανέωση εγγραφής Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 27 Ν. 1404/83, ο φοιτητής υποχρεούται ανά εξάμηνο σε ανανέωση εγγραφής. Η ανανέωση γίνεται συγχρόνως με τη δήλωση παρακολούθησης των μαθημάτων, μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου,με ηλεκτρονική δήλωση απο την ηλεκτρονική σελίδα του τμήματος.

 • Φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο Ίδρυμα και διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Συμβούλιο του Τμήματος με απόφαση του, μπορεί να παρατείνει τους χρόνους μέχρι και δύο εξάμηνα.
 • Είναι δυνατή η επανεγγραφή διαγραφέντος φοιτητή μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Τμήματος.
 • Κάθε φοιτητής μπορεί να ζητήσει την προσωρινή αναστολή των σπουδών του για ένα ή δύο εξάμηνα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν. 1404/83, όπως ισχύει σήμερα.