1. Όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα πρέπει να προσφέρουν τουλάχιστον τέσσερα θέματα πτυχιακών εργασιών ανά εξάμηνο.

2. Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες υποχρεούνται να επιβλέπουν τουλάχιστον μία πτυχιακή εργασία ανά εξάμηνο.

3. Πτυχιακή μπορεί να δίνεται σε ένα ή δύο και σίγουρα όχι παραπάνω από τρία άτομα κατά το μέγιστο, ανάλογα με την δυσκολία του θέματος και την εισήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή την οποία εξετάζει ο Υπεύθυνος Τομέα.

Χρόνος υλοποίησης – ολοκλήρωσης.

Ως χρόνος υλοποίησης μιας πτυχιακής καθορίζεται το εξάμηνο με μέγιστη παράταση ενός τριμήνου για σοβαρούς λόγους (πχ προβλήματα υγείας κλπ) έπειτα από τεκμηριωμένη σύμφωνη εισήγηση του επιβλέποντα Καθηγητή προς την Συνέλευση. Πέραν της παράτασης αυτής και σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης, η πτυχιακή κρίνεται αυτόματα ανεπιτυχής και το θέμα αποδεσμεύεται. Επιλογή θεμάτων –χρόνος ανακοίνωσης

1. Η επιλογή των θεμάτων των Πτυχιακών είναι αποτέλεσμα πρότερης συνεννόησης του Επιβλέποντος με τον Υπεύθυνο Τομέα. Ο Υπεύθυνος Τομέα οφείλει να εξετάζει την συνάφεια του θέματος με τα θεματικά αντικείμενα του Τομέα και μπορεί να προτείνει διορθώσεις ή βελτιώσεις.

2. Θέμα το οποίο στερείται έγκρισης του Υπευθύνου Τομέα δεν μπορεί να ανατεθεί.

3. Θέματα πτυχιακών μπορούν να προσφέρονται καθ” όλη τη διάρκεια του έτους.

4. Τα θέματα που προσφέρονται, θα πρέπει να συνοδεύονται από μια σύντομη περιγραφή του θέματος που θα αναπτυχθεί, που αποσκοπεί η πτυχιακή (πχ δημιουργία κάποιας εφαρμογής), τις σχετικές απαιτήσεις ως πρότερη γνώση από πλευράς φοιτητών, καθώς επίσης και από τον αριθμό των φοιτητών που θα απασχοληθούν (πχ δύο ή τρεις). Σημειώνεται πως οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να εγκρίνονται από τον Υπεύθυνο Τομέα.

5. Σε περίπτωση θέματος που εισηγείται απευθείας κάποια ομάδα φοιτητών προς κάποιον Επιβλέποντα, το θέμα αυτό θα ακολουθεί την διαδικασία έγκρισης από τον Υπεύθυνο του Τομέα έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον Επιβλέποντα καθηγητή.

Τρόπος αναθέσεων

1. Ο επιβλέπων συντάσσει εισηγητική έκθεση ανάληψης πτυχιακής στην οποία αναφέρονται το όνομα/τα των φοιτητών που την αναλαμβάνουν μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ο τίτλος, ο αγγλικός τίτλος, ο σκοπός και σύντομη περιγραφή. Την Εισηγητική υπογράφουν ο επιβλέπων και ο υπεύθυνος του τομέα και στην συνέχεια αποστέλλεται στην Γραμματεία.

2. Οι φοιτητές που αναλαμβάνουν μια πτυχιακή αποστέλλουν στην γραμματεία αίτηση ανάληψης (παρέχεται παρακάτω σε αυτήν την σελίδα).

3. Η γραμματεία μόλις λάβει την εισήγηση του επιβλέποντα και την σχετική αίτηση των φοιτητών καταχωρεί την έναρξη της πτυχιακής και φέρνει την πτυχιακή σε γενική συνέλευση που πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών για αναδρομική επικύρωση. Η γενική συνέλευση μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις επί της εισηγητικής έκθεσης.

Διαδικασία ολοκλήρωσης – Τελικής αξιολόγησης.

Πτυχιακές που έχουν ολοκληρωθεί, για να οδηγούνται στο στάδιο της τελικής αξιολόγησης θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:

1. Ύπαρξη έκθεσης ολοκλήρωσης από την πλευρά του Επιβλέποντος προς το Συμβούλιο του Τμήματος (σχετικό έντυπο διατίθεται παρακάτω στην σελίδα).

2. Αίτηση εξέτασης των ενδιαφερομένων φοιτητών.

4. Κατάθεση των σχετικών ηλεκτρονικών αντιγράφων στην γραμματεία σε DVD. Απαιτούνται 5 DVD για έναν φοιτητή, 6 DVD για πτυχιακή 2 φοιτητών και 7 DVD για πτυχιακή 3 φοιτητών. Τα παραπάνω έγγραφα κατατίθενται στην Γραμματεία και στη συνέχεια εξετάζονται από το Συμβούλιο του Τμήματος το οποίο ορίζει την ημερομηνία εξέτασης και τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Απουσία κάποιου εκ των ανωτέρω εγγράφου, ισοδυναμεί με αδυναμία εξέτασης του σχετικού αιτήματος ολοκλήρωσης από την πλευρά του Συμβουλίου. Πτυχιακές που παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον, είναι δυνατόν να αναρτώνται στο σχετικό δικτυακό τόπο του Τμήματος.