Προσωπικό
 • Ευφροσύνη Παπαγεωργίου
  Προϊσταμένη Γραμματείας 
  Τηλ.: 2510 462147 | Εσωτ.: 147 dcie@teiemt.gr
  Fax : 2510 462348
 • Απολωνία Κρίκη 
  Τηλ.:  2510462341 | Εσωτ.: 341

H Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά  για τους σπουδαστές 11:00-13:00. Στο χρονικό διάστημα αυτό κάθε σπουδαστής μπορεί να προσέλθει και να ενημερωθεί για οτιδήποτε τον απασχολεί ή για να πάρει διάφορα έγγραφα, όπως:

 • Βεβαίωση σπουδών
 • Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης
 • Αναλυτική βαθμολογία σε επίσημα μορφή
 • Πιστοποιητικό αποφοίτησης

Η διοικητική υποστήριξη των σπουδών καλύπτεται από την Γραμματεία του Τμήματος. Η υποστήριξη ενισχύεται μηχανογραφικά και καλύπτει πολλές δράσεις με έμφαση στις παρακάτω:

 • Εγγραφές, κατατάξεις και μεταγραφές
 • Τήρηση μητρώων φοιτητών
 • Έκδοση πιστοποιητικών
 • Χορήγηση υποτροφιών και δανείων
 • Συγκέντρωση, επεξεργασία στατιστικών δεδομένων σπουδών
 • Έκδοση δελτίων βαθμολογίας μαθημάτων
 • Έλεγχο προαπαιτούμενων, απαλλαγών από μαθήματα
 • Έκδοση βιβλιαρίου σπουδών
 • Έκδοση πτυχίων