Για τα μαθήματα που δεν έχετε επιλέξει μην συμπληρώνετε βαθμό.
Στο τέλος αφού συμπληρώσετε όλους σας τους βαθμούς πατήστε το κουμπί του υπολογισμού.
Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Κωδικός
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΜ Βαθμός
101ΓΥΥΚ Αγγλική Τεχνική Ορολογία 101ΓΥΥΚ
Αγγλική Τεχνική Ορολογία
3
102ΓΥΥΚ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 102ΓΥΥΚ
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
4
103ΓΥΥΚ Διακριτά Μαθηματικά 103ΓΥΥΚ
Διακριτά Μαθηματικά
5
104ΓΥΥΚ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 104ΓΥΥΚ
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
6
105ΓΥΥΚ Ηλεκτρικά Κυκλώματα 105ΓΥΥΚ
Ηλεκτρικά Κυκλώματα
6
106ΓΥΥΚ Μαθηματικά Ι 106ΓΥΥΚ
Μαθηματικά Ι
6
201ΕΥΥΚ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων 201ΕΥΥΚ
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
4
202ΓΥΥΚ Ηλεκτρονικά Κυκλώματα 202ΓΥΥΚ
Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
6
203ΓΥΥΚ Θεωρίες Μάθησης και Διδασκαλίας στην Πληροφορική 203ΓΥΥΚ
Θεωρίες Μάθησης και Διδασκαλίας στην Πληροφορική
5
204ΓΥΥΚ Μαθηματικά ΙΙ 204ΓΥΥΚ
Μαθηματικά ΙΙ
4
206ΕΥΥΚ Τεχνικές Προγραμματισμού 206ΕΥΥΚ
Τεχνικές Προγραμματισμού
6
207ΓΥΥΚ Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων 207ΓΥΥΚ
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
4
302ΕΥΥΚ Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 302ΕΥΥΚ
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
5
303ΕΥΥΚ Δίκτυα Υπολογιστών 303ΕΥΥΚ
Δίκτυα Υπολογιστών
5
304ΕΥΥΚ Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 304ΕΥΥΚ
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού
5
305ΕΥΥΚ Επιστημονικός Υπολογισμός 305ΕΥΥΚ
Επιστημονικός Υπολογισμός
4
306ΕΥΥΚ Ψηφιακά Συστήματα 306ΕΥΥΚ
Ψηφιακά Συστήματα
7
401ΕΥΥΚ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό του Ιστού 401ΕΥΥΚ
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό του Ιστού
6
402ΓΥΥΚ Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες 402ΓΥΥΚ
Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
5
403ΓΥΥΚ Θεσμοί & Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 403ΓΥΥΚ
Θεσμοί & Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5
404ΓΥΥΚ Νευρωνικά Δίκτυα 404ΓΥΥΚ
Νευρωνικά Δίκτυα
4
405ΕΥΥΚ Τεχνητή Νοημοσύνη 405ΕΥΥΚ
Τεχνητή Νοημοσύνη
5
406ΓΥΥΚ Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 406ΓΥΥΚ
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
5
506ΕΥΥΚ Λειτουργικά Συστήματα II 506ΕΥΥΚ
Λειτουργικά Συστήματα II
5
502ΕΥΥΚ Μεταγλωτιστές 502ΕΥΥΚ
Μεταγλωτιστές
5
503ΕΥΥΚ Σήματα και Συστήματα 503ΕΥΥΚ
Σήματα και Συστήματα
7
504ΕΥΥΚ Συστήματα Μικροϋπολογιστών 504ΕΥΥΚ
Συστήματα Μικροϋπολογιστών
7
505ΕΥΥΚ Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη 505ΕΥΥΚ
Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη
6
601ΕΔΥΑ Ενσωματωμένα Συστήματα 601ΕΔΥΑ
Ενσωματωμένα Συστήματα
5
602ΕΔΜΑ Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης 602ΕΔΜΑ
Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης
5
603ΕΔΜΑ Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 603ΕΔΜΑ
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
8
604ΕΔΥΒ Προγραμματισμός Δικτύων 604ΕΔΥΒ
Προγραμματισμός Δικτύων
6
605ΕΔΜΒ Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών 605ΕΔΜΒ
Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών
7
606ΕΔΜΒ Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου 606ΕΔΜΒ
Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου
7
607ΕΔΜΓ Διαχείριση Έργων Λογισμικού ‐ Ποιότητα Λογισμικού 607ΕΔΜΓ
Διαχείριση Έργων Λογισμικού ‐ Ποιότητα Λογισμικού
8
608ΕΔΥΓ Λογική και Λογικός Προγραμματισμός 608ΕΔΥΓ
Λογική και Λογικός Προγραμματισμός
6
609ΕΔΜΓ Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη 609ΕΔΜΓ
Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη
6
611ΕΔΕΧ Βιοπληροφορική 611ΕΔΕΧ
Βιοπληροφορική
5
612ΕΔΕΧ Γραφικά Υπολογιστών 612ΕΔΕΧ
Γραφικά Υπολογιστών
5
613ΕΔΕΧ Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων 613ΕΔΕΧ
Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων
5
614ΓΥΕΧ Εφαρμοσμένη Στατιστική 614ΓΥΕΧ
Εφαρμοσμένη Στατιστική
3
615ΓΥΕΧ Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 615ΓΥΕΧ
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
4
616ΕΔΕΧ1 Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση 616ΕΔΕΧ1
Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση
5
617ΕΔΕΧ Υπολογιστικά Συστήματα Νανοτεχνολογίας 617ΕΔΕΧ
Υπολογιστικά Συστήματα Νανοτεχνολογίας
6
701ΕΔΜΑ Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές 701ΕΔΜΑ
Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές
6
702ΕΔΥΑ Ρομποτική και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου‐Μηχανής 702ΕΔΥΑ
Ρομποτική και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου‐Μηχανής
6
703ΕΔΜΑ Τεχνολογια Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές 703ΕΔΜΑ
Τεχνολογια Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές
9
704ΕΔΥΒ Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες 704ΕΔΥΒ
Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
5
705ΕΔΜΒ1 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών 705ΕΔΜΒ1
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών
7
706ΕΔΜΒ Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα 706ΕΔΜΒ
Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα
7
707ΕΔΜΓ Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός 707ΕΔΜΓ
Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός
6
708ΕΔΜΓ Αναγνώριση Προτύπων 708ΕΔΜΓ
Αναγνώριση Προτύπων
6
709ΕΔΥΓ Προηγμένες εφαρμογές κινητών συσκευών 709ΕΔΥΓ
Προηγμένες εφαρμογές κινητών συσκευών
7
710ΕΔΕΧ Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ 710ΕΔΕΧ
Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ
5
711ΕΔΕΧ Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 711ΕΔΕΧ
Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
4
712ΓΥΕΧ Επιχειρηματικές Αποφάσεις και Λειτουργίες 712ΓΥΕΧ
Επιχειρηματικές Αποφάσεις και Λειτουργίες
6
713ΓΥΕΧ Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων 713ΓΥΕΧ
Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων
4
714ΕΔΕΧ Πολυμέσα 714ΕΔΕΧ
Πολυμέσα
4
(ΠΤΥΧ) Πτυχιακή Εργασία (ΠΤΥΧ)
Πτυχιακή Εργασία
20
307ΕΥΥΚ Λειτουργικά Συστήματα I 307ΕΥΥΚ
Λειτουργικά Συστήματα I
4
Βαθμός Πτυχίου

0