Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι να λάβει την μορφή ενός άρτια οργανωμένου Κέντρου Πληροφόρησης, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Ιδρύματος αλλά και της ευρύτερης περιοχής της  Καβάλας. Το περιεχόμενο της πληροφόρησης θα σχετίζεται κυρίως με τα επιστημονικά αντικείμενα του Ιδρύματος και θα προσφέρεται από τις καλά οργανωμένες συλλογές της, τα CD-ROM, τις τράπεζες πληροφοριών, το δια-δανεισμό. Στηριζόμενη σε αυτές τις πηγές, η Βιβλιοθήκη έχει ως στόχο της την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους χρήστες της. 
Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός μας συμμετέχει στην Οριζόντια Δράση Δικτύωσης των Βιβλιοθηκών ΑΕΙ-ΤΕΙ, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και την ανταλλαγή βιβλιογραφιών και πρωτογενών πληροφοριών, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) που έχει ήδη αναπτύξει ένα σύστημα δια-δανεισμού με το Δίκτυο Συνεργασίας Βιβλιοθηκών. Ένας από τους βασικούς στόχους της Βιβλιοθήκης είναι η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών με την παρακολούθηση και ενσωμάτωση των εξελίξεων στη βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες της πληροφόρησης, καθώς και των τεχνολογικών εξελίξεων που θα διευκολύνουν τις επιτελούμενες εργασίες και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Αυτό θα επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό με την ολοκλήρωση της εσωτερικής δικτύωσης του Ιδρύματος.
Ο Τακτικός Προϋπολογισμός, το Π.Δ.Ε. και Προγράμματα της Ε.Ε. στα οποία η Βιβλιοθήκη προτίθεται να υποβάλλει προτάσεις αποτελούν τους οικονομικούς πόρους της.
Η αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων της Βιβλιοθήκης συνίσταται στον ορθό επιμερισμό των κονδυλίων μεταξύ της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Παραρτημάτων της, αλλά και των Παραρτημάτων μεταξύ τους. Κριτήρια ικανά να προσδιορίσουν σε γενικές γραμμές τις ανάγκες της εκάστοτε Βιβλιοθήκης είναι ο αριθμός του Ε.Π., των Ερευνητών, των Σπουδαστών, η κίνηση του δανεισμού και από ποιες κυρίως κατηγορίες χρηστών, η πραγματοποίηση έρευνας κλπ.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Aκαδημαϊκής Ταυτότητας παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).