Ο Βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει από τον τύπο:

δ1β1+δ2β2+……+δνβν
Β = ——————————–
δ1 + δ2 + ………δν

όπου β1, β2, …..βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο σπουδαστής και δ1, δ2, …..δν, οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες, που αντιστοιχούν στις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος.

Τελειόφοιτος του Τ.Ε.Ι. ανακηρύσσεται πτυχιούχος αφότου συμπληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ν. 1404/1983, προϋποθέσεις και ειδικότερα από τη χρονολογία που κατατέθηκε μέσω πρωτοκόλλου της Σχολής και η τελευταία προϋπόθεση.

Τίτλοι σπουδών

Στους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. χορηγούνται τα ακόλουθα πιστοποιητικά και τίτλοι σπουδών :

α) Βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης

β) Πιστοποιητικό αποφοίτησης

γ) Πτυχία

Η βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης αποτελεί αντίγραφο βαθμολογίας του σπουδαστή. Το πιστοποιητικό αποφοίτησης επέχει θέση αντίγραφου πτυχίου.

Ο τύπος του πτυχίου καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 27 του ν. 1404/1983. Ο χαρακτηρισμός βαθμού του πτυχίου των αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. καθορίζεται ως εξής:

α) από 5 – 6,9 καλώς,

β) από 7 – 8,4 λίαν καλώς,

γ) από 8,5 – 10 άριστα.

Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προγέγγιση ενός δεκάτου της ακεραίας μονάδας.