Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός – Τελικά Τμήματα Εργαστηρίου

Τα τμήματα του εργαστηρίου «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός» όπως αυτά έχουν προκύψει μετά από τις δηλώσεις των φοιτητών, καθώς και το πρόγραμμα του εργαστηρίου επισυνάπτονται στο αρχείο.