ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η βαθμολογία της εξέτασης έχει αναρτηθεί στο moodle.cs.ihu.gr στο μάθημα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.