Τηλεματική Εργαστήριο Τελική πρόοδος

Η πρόοδος για το εργαστήριο Τηλεματική για όσους δίνουν ΜΟΝΟ τελική Πρόοδο θα πραγματοποιηθεί στις 11/06/2021 20:00 μέσω Zoom και της πλατφόρμας moodle. Η ύλη του μαθήματος είναι όλα τα φυλλάδια του εργαστηρίου στον φάκελο Τελική Πρόοδος. Το link της εξέτασης θα ανακοινωθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος στην ασύγχρονη πλατφόρμα moodle.

Παρακαλούνται όσοι/όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση να :

1) Δηλώσουν συμμετοχή μέσω της φόρμας μέχρι 10/06/2021 23:59.
2) Αποστείλουν υπογεγραμμένο το έγγραφο συναίνεσης στον διδάσκοντα (kvlisna@teiemt.gr).

Ο Διδάσκων
Κωνσταντίνος Βλυσνάκης