Τελική Εξέταση εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΤΕΛΙΚΗ Εξέταση του Εργαστηρίου ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο moodle.cs.ihu.gr
και στο μάθημα ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ.

Ο Διδάσκων.