Τελική Εξέταση εργαστήριο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η ΤΕΛΙΚΗ Εξέταση του Εργαστηρίου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο moodle.cs.ihu.gr
και στο μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ .

Ο Διδάσκων.