Τελική Εξέταση εργαστήριο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η ΤΕΛΙΚΗ Εξέταση του Εργαστηρίου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο moodle.cs.ihu.gr
και στο μάθημα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

Ο Διδάσκων.