Τεχνικές Προγραμματισμού : Παράδοση Εργασιών

Τεχνικές Προγραμματισμού : Παράδοση Εργασιών

Όσοι σπουδαστές έχουν εγγραφεί σε εργαστήριο κατά το τρέχον εξάμηνο θα παραδώσουν τις εργασίες τους στον διδάσκοντα στο εργαστήριο που είναι εγγεγραμμένοι. Οι υπόλοιποι σπουδαστές θα αποστείλουν τις εργασίες τους στα ακόλουθα mail (και στα 2): lmous@teiemt.gr και kmitsa@teiemt.gr. Η αποστολή των emails θα πρέπει να γίνει μέχρι Τετάρτη 25 Μαίου και το θέμα του σχετικού mail πρέπει να είναι: TexnikesApril2016 AM, όπου ΑΜ ο Αριθμός Μητρώου.