Σήματα και Συστήματα – Απουσίες Εργαστηρίου

Στο Moodle του μαθήματος είναι ανηρτημένες οι απουσίες σας. Παρακαλώ να τις ελέγχετε. Μετά την πάροδο 15 ημερών από την ημέρα που θεωρείται ότι έγιναν (δηλαδή την ημέρα του εργαστηρίου), η απουσία θα παγιώνεται και δε θα επανεξετάζεται.
Σε περίπτωση διαφωνίας, η σχετική συζήτηση θα γίνεται ΜΟΝΟ στο επόμενο εργαστήριο και όχι μέσω e-mail.

Ο διδάσκων