Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών

Θέμα 1 Concurrency στην Java και στην C++

Αρχικά θα μελετηθεί συγκριτικά το θεωρητικό πλαίσιο υποστήριξης concurrency στην Java 9 και στην C++11/14.
Στην συνέχεια θα αναπτυχθεί πειραματικά με benchmarking η απόδοση ορισμένων προγραμμάτων Java και C++, π.χ.
για παράλληλο χειρισμό data structures, για να γίνει και κάποια πειραματική σύγκριση.

Θέμα 2 High-Performance Computing

Μελέτη τεχνικών για την βελτιστοποίηση των πολλαπλών επιπέδων caches (L1, L2, L3) των σύγχρονων επεξεργαστών και του
παραλληλισμού τους.
Εφαρμογή στην βελτιστοποίηση υπολογιστικών αλγορίθμων με κατάλληλλες αναδιατάξεις (reorderings) λειτουργιών
για υπολογιστικά τμήματα κώδικα (π.χ. γρήγορο πολλαπλασιασμό πινάκων).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν πρώτα με email για περαιτέρω συντονισμό.

Στέργιος Παπαδημητρίου
email: sterg@teiemt.gr