ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 – 2016

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015-2016

Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3404/2005 (αρ. 15-Φ.Ε.Κ. 260/17-10-05 τ. Α΄) και 4186/2013 (αρ. 57-Φ.Ε.Κ. 193/17-9-2013 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4218/2013 (αρθ. 6, παρ. 10 – Φ.Ε.Κ. 268/10-12-2013 τ. Α΄) και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Φ.Ε.Κ. 3185/16-12-2013 τ. Β’) ανακοινώνονται τα εξής:

1. Αριθμός εισακτέων από κατατακτήριες εξετάσεις
Το συνολικό ποσοστό των κατατάξεων ανέρχεται στο 12% του αριθμού των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 του Τμήματος.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις
Πτυχιούχοι όλων των τμημάτων των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

3. Διαδικασία κατάταξης
Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις στα εξής τρία μαθήματα:
α) Μαθηματικά Ι, β) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και γ) Ηλεκτρικά Κυκλώματα.

4. Η ύλη των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

5. Υποβολή αιτήσεων
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνει μεταξύ 1-15 Νοεμβρίου 2015 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής (τηλ. 2510-462341). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

6. Εξετάσεις
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 1 και 20 Δεκεμβρίου 2015. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νεότερη νομοθετική ρύθμιση.