Υποτροφίες της Αυστρίας

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες της Αυστρίας
Διά του παρόντος ανακοινώνεται ότι η Αυστριακή Κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες και
διάφορα επιχορηγούμενα προγράμματα, τα οποία μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι
στην αυστριακή βάση δεδομένων: https://grants.at , σε γερμανική και αγγλική γλώσσα.