ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 16 Μαϊου 2016
654 04 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ. Πρωτ. 435
ΠΛΗΡ : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΗΛ : 2510462147
FAX : 2510462348
ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

1.ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝ:
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ:
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1404/83 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο
5 παρ. 3 του Ν. 2916/2001
2) Το άρθρο 12 του Ν. 1404/83 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2621/1998 και τον Ν.2916/2001.
3) Τον Πρότυπο Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. Π.Δ.160/2008 (ΦΕΚ 220/3-11-2008) άρθρα 63-68 (ιδιαίτερα την παρ. 4)
4) Το άρθρο 10 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄10-08-2012)
5) Τα άρθρα 80 παρ. 22 περ. γ) και 81 παρ. 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/11 Τ. Α΄ 06-09-2011).
6) Την Πράξη 3 Γ.Σ. /20-11-2012 (θ.1ο) «Ενίσχυση του Τομέα Συστημάτων Παραγωγής με ανθρώπινο δυναμικό» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Εκλογές στις 8-06-2016 ημέρα Τετάρτη για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων με τους Αναπληρωτές τους με θητεία από 1-09-2016 έως 31-8-2017. Οι εκλογές θα γίνουν στο Γραφείο του Προέδρου του Τμήματος κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.
Ως Διευθυντές εκλέγονται μέλη Ε.Π από τις βαθμίδες Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.
Αν δεν υπάρχουν μέλη των βαθμίδων αυτών επιτρέπεται η εκλογή ως Διευθυντή Τομέα Επίκουρου Καθηγητή.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων μέσω πρωτοκόλλου της Γραμματείας του Τμήματος, ή προτείνονται από το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των εκλεκτόρων μία (1) εβδομάδα πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, δηλαδή μέχρι 31-05-2016 ημέρα Τρίτη.
Αν κανείς υποψήφιος στην πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, ή αν υπάρχει ισοψηφία, τότε αυτή θα επαναληφθεί στις 14-06-2016 ημέρα Τρίτη μεταξύ των δύο υποψηφίων που πλειοψήφισαν στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Τα εκλεκτορικά σώματα απαρτίζονται:

Α) Για τον Τομέα ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ε.Π ΤΟΜΕΑ 4 Εκλέκτορες

Οι παρακάτω:
1. ΠΟΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
2. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
3. ΠΑΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΕΒΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑ 2 Εκλέκτορες

ΣΥΝΟΛΟ 6 Εκλέκτορες

Β) Για τον Τομέα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ε.Π ΤΟΜΕΑ 8 Εκλέκτορες

Οι παρακάτω:
1. ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
2. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
3. ΤΣΙΝΑΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
4. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗTHΣ
5. ΠΑΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
6. ΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
7. ΜΗΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑ 2 Εκλέκτορες

ΣΥΝΟΛΟ 10 Εκλέκτορες

Συγκροτούμε σύμφωνα με το άρθρο 64 του Πρότυπου Εσωτερικού κανονισμού Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με τα παρακάτω μέλη Ε.Π. του τμήματος:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΠΑΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3.ΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
5. ΜΗΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΟΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΤΣΙΝΑΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
4. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΚΑΤΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η Εφορευτική Επιτροπή είναι κοινή για τους δύο Τομείς και κάθε τομέας έχει την δική του κάλπη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΝΤΟΣ