Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 8:00-10:00 στην Α1 (Θ) και Παρασκευή 8:00-10:00 στην Α2 (ΑΠ).
Κ.Ράντος