Αναγνώριση Προτύπων – Εργαστηριακά Τμήματα

Τα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος «Αναγνώριση Προτύπων» όπως αυτά προέκυψαν από τις δηλώσεις, καθώς και
το πρόγραμμα του εργαστηρίου περιγράφονται στο αρχείο.

Ο Διδάσκων