ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η βαθμολογία της εξέτασης ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ έχει αναρτηθεί στο moodle.cs.ihu.gr στο μάθημα ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ.