Τρόπος εξέτασης του μαθήματος Συστημάτων Μικροϋπολογιστών

Η εξέταση την Τρίτη 19 Ιανουαρίου στο μάθημα των Συστημάτων Μικροϋπολογιστών θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο:
1. Μία κατηγορία θεμάτων διάρκειας 30-45 λεπτών, που θα αφορούν σε θεωρητικές ερωτήσεις, θα απαντηθούν χωρίς την χρήση κανενός βοηθήματος.
2. Μία δεύτερη κατηγορία θεμάτων διάρκειας 75-90 λεπτών, που θα αφορούν σε προγράμματα, θα απαντηθούν με την χρήση του βιβλίου του φοιτητή.
Προφανώς στα βιβλία θα πρέπει να είναι γραμμένο υποχρεωτικά το όνομα του κάθε φοιτητή και τίποτα άλλο. Οποιαδήποτε άλλη υποσημείωση πάνω στο βιβλίο αποτελεί λόγο ακύρωσης της χρήσης του.