Τεχνητή Όραση – Τμήματα Εργαστηρίων

Τεχνητή Όραση – Τμήματα Εργαστηρίων

Τα τελικά τμήματα του εργαστήριου όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις δηλώσεις βρίσκονται
στον σύνδεσμο Τμήματα.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας