Απουσία Κ.Ράντου Τρίτη 7/3

Ο Κ. Ράντος δε θα είναι διαθέσιμος σήμερα στις προβλεπόμενες ώρες γραφείου, λόγω εποχικής ασθένειας.
Κ.Ράντος