ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Θ) – Εξετάσεις ΙΑΝ-ΦΕΒ 2021

Η εξέταση του μαθήματος ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ στις εξετάσεις ΙΑΝ-ΦΕΒ 2021 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο moodle.cs.ihu.gr
και στο μάθημα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

Ο Διδάσκων.