Σύνδεσμος Εξέτασης Ηλεκτρονικής Επιχειρησιακής Δράσης

Η εξέταση των Πληροφοριακών Συστήματων Διοίκησης θα γίνει στον σύνδεσμο ZOOM https://zoom.us/j/93095853265 στον οποίο λαμβάναν χώρα και τα μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.