Πτυχιακή για ανίχνευση κίνησης από web camera

Ανίχνευση κίνησης (motion detection) από web camera

Η πτυχιακή αναφέρεται σε βελτίωση προηγούμενης πτυχιακής, όπου γίνεται ανίχνευση κίνησης
με portable κώδικα Java, με λίγο μόνο machine dependent κώδικα που κάνει το interfacing με τους
drivers, και που υπάρχει έτοιμος για Linux, Windows και MacOS.

Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής θα μελετηθεί πρώτα ο κώδικας που υπάρχει ήδη,
με έμφαση στους αλγορίθμους εντοπισμού κίνησης,
και θα γίνει προσπάθεια βελτιώσεων,
τόσο αλγοριθμικών, όσο και στην χρήση του συστήματος ιδιαίτερα σε δικτυακό περιβάλλον.

Ο|ι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email: sterg@teiemt.gr
για περαιτέρω συντονισμό.

Στέργιος Παπαδημητρίου
email: sterg@teiemt.gr