Προσωρινή βαθμολογία Προηγμένες Εφ. Ψηφιακής Σχεδίασης Θ

Η προσωρινή βαθμολογία για το μάθημα Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης-Θ έχει αναρτηθεί στο moodle.cs.ihu.gr (ΝΕΟ moodle) στο αντίστοιχο μάθημα Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης.