Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός – Τελικά Τμήματα Εργαστηρίου

Τα τμήματα του εργαστηρίου για το μάθημα «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός» όπως αυτά προέκυψαν από τις δηλώσεις είναι τα εξής: