ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 – 2019

Υποβολή αιτήσεων
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνει μεταξύ 1-15 Νοεμβρίου 2018 ώρες 11.00 με 13.00 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής (τηλ. 2510-462341, 2510-462147). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου δίνεται από τη Γραμματεία
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
3. Αναλυτική βαθμολογία.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο ημερολόγιο.