Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Οδηγίες Εξέτασης

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει προφορικά με τη χρήση του Zoom (πληροφορίες σύνδεσης έχουν αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις στην σελίδα του μαθήματος στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση(http://moodle.dcie.teiemt.gr/).

Ο Υπεύθυνος του μαθήματος
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας