Υποβολή αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση

Υποβολή αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση

Έναρξη εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης: 01.04.2017
Λήξη εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης: 30.09.2017
Σας ενημερώνουμε πως μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα επιδοτηθούν για το εν λόγω εξάμηνο πρακτικής οι ακόλουθες θέσεις ανά Τμήμα:
Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου: 15 θέσεις
Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος: 15 θέσεις
Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών: 20 θέσεις
Τμήμα Νοσηλευτικής: 25 θέσεις
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: 30 θέσεις
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής: 30 θέσεις
Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ & Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: 41 θέσεις
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ: 10 θέσεις
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 25θέσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην περίπτωση που σε κάποιο Τμήμα δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αυτές θα καλυφθούν από εμπρόθεσμες αιτήσεις φοιτητών των άλλων Τμημάτων.