ΥΛΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (στο ορθό)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Α ΜΕΡΟΣ: 3-11, 26-41,62-67,73-89
Γ ΜΕΡΟΣ: 17-27, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πχ TELETEXT, VIDEOTEXT, FAX κλπ)