Επιστημονικός Υπολογισμός (Θεωρία)

Η ημέρα της τελικής εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, είναι η Τετάρτη 10/2/2021 ώρες 09:00-14:00 και θα γίνει σε διαφορετικές χρονικές περιόδους για τα δύο προγράμματα σπουδών.
Οι φοιτητές του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών ( Μηχανικών Πληροφορικής) με ΑΜ από 1154 έως 4517, θα ξεκινήσουν στις 09:00, αλλά θα πρέπει να έχουν συνδεθεί στην πλατφόρμα ZOOM το αργότερο μέχρι τις 08:50.
Οι φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής με ΑΜ από 5002 έως 5245, θα ξεκινήσουν στις 11:30, αλλά θα πρέπει να έχουν συνδεθεί στην πλατφόρμα ZOOM το αργότερο μέχρι τις 11:20.
Στη σελίδα https://moodle.cs.ihu.gr/moodle/enrol/index.php?id=24 θα βρείτε:
• Την ύλη του μαθήματος (Διαλέξεις)
• Το link και τον κωδικός για την σύνδεσης σας στην πλατφόρμα ZOOM ( θα αναρτηθούν την ημέρα των εξετάσεων )
• Τα θέματα ( θα αναρτηθούν την ημέρα των εξετάσεων )
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στην εξέταση είναι να υπάρχει κάμερα και μικρόφωνο, καθώς επίσης κι οποιαδήποτε εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου (word, WordPad, text).
Θα ακολουθηθούν οι κανόνες συναίνεσης.
Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης, θα σας αναπτυχθούν λίγο πριν την έναρξη.