Εγγραφές στα Νέα Τμήματα στο Εργαστήριο «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός»

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός» και δεν κατάφεραν να ενταχθούν σε κάποιο από τα διαθέσιμα τμήματα εργαστηρίων, λόγω πληρότητας, ότι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους σε ένα από τα νέα τμήματα, τα οποία θα διεξάγονται από τον κ. Μωυσιάδη, στη Διαχείριση Ομάδων Μαθημάτων (courses.cs.ihu.gr), το αργότερο μέχρι το Σάββατο 02/11/2019 και ώρα 23:59.