ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα 707ΕΔΜΓ Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός, 713ΓΥΕΧ Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση και 715ΓΥΕΧ Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης μπορούν να το δηλώνουν μόνον οι φοιτητές που βρίσκονται στο 7ο Εξάμηνο και πάνω από λάθος το σύστημα το δείχνει και σε μικρότερα εξάμηνα.
Από τη Γραμματεία
Ευφροσύνη Παπαγεωργίου