ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Όσοι/ες Φοιτητές/τριες επιθυμούν να δηλώσουν διακοπή σπουδών οφείλουν να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/, μέσω ΚΕΠ) αίτηση διακοπής φοίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (οκτώ -8- εξάμηνα). Σημειώνεται ότι, οι φοιτητές/τριες που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, χάνουν την φοιτητική ιδιότητα καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής. Μετά τη λήξη της, επανέρχονται στο Τμήμα, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατείχαν.

O/Η πρωτοετής φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση διακοπής φοίτησης εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής εγγραφής.
Δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διακοπής φοίτησης, εάν έχει ήδη λάβει βεβαίωση σπουδών για το Α” εξάμηνο.
Η αίτηση περιλαμβάνει το αιτούμενο χρονικό διάστημα αναστολής και είναι προαιρετική η αναφορά των λόγων σε αυτή. Για την έγκριση της διακοπής φοίτησης είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος/η φοιτητή/τρια να καταθέσει στη γραμματεία του Τμήματος:
Την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο)