Αναγνώριση Προτύπων – Τελικά Τμήματα Εργαστηρίου

Τα τμήματα του εργαστηρίου για το μάθημα «Αναγνώριση Προτύπων» όπως αυτά προέκυψαν από τις δηλώσεις είναι τα εξής:

.