Αναγνώριση Προτύπων – Δηλώσεις Εργαστηρίου

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει 19/10/2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο να το δηλώσουν στον σύνδεσμο, μέχρι 17/10/2021.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας