Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων – Τελικά Τμήματα Εργαστηρίου

Τα τελικά τμήματα του εργαστήριου όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις δηλώσεις έχουν ως εξής:

Σημείωση: Λόγω του μεγάλου αριθμού σχηματισμένων τμημάτων, το εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε 2 εβδομάδες, ξεκινώντας με τα τμήματα Ε1-Ε5 την 1η εβδομάδα, Ε6-Ε10 την 2η εβδομάδα και συνεχίζοντας εναλλάξ.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας