Προτεινόμενες πτυχιακές στο αντικείμενο των Λειτουργικών Συστημάτων

Προτείνονται τα εξής θέματα για πτυχιακές εργασίες στο αντικείμενο των Λειτουργικών Συστημάτων:

1. Αλγόριθμοι Διαχείρισης Μνήμης στο Linux και στο FreeBSD και συγκριτική αξιολόγηση.

Θα μελετηθούν αλγόριθμοι τόσο για kernel memory allocation όσο και για διαχείριση της μνήμης των processes σε user space. Αναμένεται καλή θεωρητική παρουσίαση των διαφόρων προσεγγίσεων. Η ανάπτυξη benchmarking πειραμάτων για την πειραματική αξιολόγηση των αλγορίθμων αν και αφήνεται προαιρετική θα αποτελέσει σημαντικό θετικό στοιχείο της εργασίας.


2. Θεωρητική και πειραματική συγκριτική αξιολόγηση σύγχρονων συστημάτων αρχείων.

Στην εργασία αυτή αναμένεται να μελετηθούν οι αρχιτεκτονικές σύγχρονων συστημάτων αρχείων, με προτίμηση στα open source, και συγκεκριμένα του ext4, btrfs (Linux) και zfs (FreeBSD). Το ext4 είναι σχετικά συμβατικό σύστημα αρχείων υψηλής απόδοσης, ενώ τα btrfs και zfs εισάγουν πλήθος νέων τεχνολογιών, οι οποίες πρέπει να μελετηθούν και να παρουσιαστούν πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα που έχουν. Τέλος, χρειάζεται να πραγματοποιθούν και ορισμένα benchmarks για να φανούν πτυχές από την πραγματική απόδοση των αντίστοιχων συστημάτων αρχείων.

Στέργιος Παπαδημητρίου
email: sterg@teiemt.gr