Πρόσκληση Φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση
μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο με πιθανή ημερομηνία έναρξης την 1 Οκτωβρίου 2016, να καταθέσουν τα
ακόλουθα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ.
1.Αίτηση-δήλωση Συμμετοχής Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση (καθώς και τα συνημμένα
δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο σχετικό έντυπο)
2.Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης από την Γραμματεία του οικείου Τμήματος
3.Απογραφικό δελτίο Εισόδου Φοιτητή
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων-δηλώσεων Φοιτητών: από 09.06.2016 έως 24.06.2016
Πιθανή Έναρξη- Λήξη εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης: 01.10.2016 – 31.03.2017
Τα σχετικά έντυπα για έναρξη Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή είναι διαθέσιμα στην επίσημη
ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://work.teiemt.gr/
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των φοιτητών ξεπεράσει τις θέσεις που θα εγκρίνει το
Υπουργείο για το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (δεν γνωρίζουμε ακόμη αυτόν τον
αριθμό), η επιλογή θα γίνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του εκάστοτε Τμήματος βάσει
κριτηρίων τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος του φοιτητή.
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κτίριο Κεντρικής διοίκησης) είναι στη διάθεση των φοιτητών για
συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά στην αναζήτηση φορέων όσο και για την περαιτέρω
διαδικασία του προγράμματος.

Σημείωση
Μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση και οι φοιτητές
· που θα είναι στο 7ο εξάμηνο μετά την 1/9/2016
· που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη πρακτικής άσκησης μετά
την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2016
Οι παραπάνω περιπτώσεις δεν προσκομίζουν τώρα τη Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης από τη Γραμματεία του Τμήματος.