Πρόσκληση Φοιτητών για συµµετοχή στο πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης µέσω ΕΣΠΑ

Ενηµερώνουµε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγµατοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση
µέσω του προγράµµατος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο µε ηµεροµηνία έναρξης την 1η Απριλίου 2016, να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΠΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ/ΕΣΠΑ.

1.Αίτηση Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση εκτυπωµένη και υπογεγραµµένη.

2.Απογραφικό ∆ελτίο Εισόδου εκτυπωµένο και υπογεγραµµένο.

3.Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης από τη Γραµµατεία.

4.Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου σε ισχύ.

5.Βεβαίωση Απογραφής Άµεσα Ασφαλισµένου από το ΙΚΑ όπου φαίνεται ο προσωπικός ΑΜΑ
του φοιτητή/τριας.

6.Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασµού Πειραιώς κατά προτίµηση, όπου ο φοιτητής/τρια εµφανίζεται ως πρώτο όνοµα.

Προθεσµία Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: από 20.01.2017 έως 28.02.2017
Έναρξη- Λήξη εξαµήνου Πρακτικής Άσκησης: 01.04.2017 – 30.09.2017

Η αίτηση για έναρξη Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή µέσω ΕΣΠΑ συµπληρώνεται ηλεκτρονικά
µέσω της ιστοσελίδας του Γραφείου Πρακτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://work.teiemt.gr/

Η επιλογή των φοιτητών (σε περίπτωση υπέρβασης του αριθµού των θέσεων που έχει εγκρίνει το Υπουργείο για το Ίδρυµα) γίνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του εκάστοτε Τµήµατος βάσει κριτηρίων τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οικείου Τµήµατος του φοιτητή.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κτίριο Κεντρικής ∆ιοίκησης) είναι στη διάθεση των φοιτητών για συµβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά στην αναζήτηση φορέων όσο και για την περαιτέρω διαδικασία του προγράµµατος.