Προγραμματισμός διεπαφής Χρήστη

Προγραμματισμός διεπαφής Χρήστη

Στα 3 μαθήματα του «Προγραμματισμού διεπαφής Χρήστη» που ακολουθούν θα συζητηθεί το αντικειμενοστραφές μοντέλλο στην Java που αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση για το μάθημα. Στην συνέχεια θα μπούμε στην Javafx.