Πρακτική Άσκηση στο ΚΗΔ ΑΠΘ

«Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ επιθυμεί να απασχολήσει 4 τελειόφοιτους/ες φοιτητές/τριες Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ στην περιοχή ΤΠΕ (ενδεικτικά αναφέρονται: Τμήματα Πληροφορικής, Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Μηχανικών Πληροφορικής) για Πρακτική Άσκηση με άμεση έναρξη και για έξι μήνες στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του Τμήματός τους.
Οι φοιτητές/τριες θα απασχοληθούν στην κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Υπολογιστικών Υποδομών, Δικτυακών Υποδομών, Ανάπτυξης Υπηρεσιών, Υποστήριξης και Ψηφιακής Μάθησης, Ασφάλειας ΤΠΕ του ΚΗΔ με ανάλογα αντικείμενα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης του ΚΗΔ, τηλ.: 2310.99.8433, 8462, 8479, email: admin@it.auth.gr.»