ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής θα παραμείνει κλειστή κατά το διάστημα από 2/8/2021 έως 20/8/2021, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΦ 2.1/11021/28-6-2021 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Τα αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@cs.ihu.gr)