Εξεταστέα ύλη στα μαθήματα Λειτουργικά συστήματα Ι, ΙΙ και Μεταγλωττιστές

Η εξετασθέα ύλη στα μαθήματα Λειτουργικά Συστήματα Ι, ΙΙ και Μεταγλωττιστές
βασίζεται στα ξενόγλωσσα βιβλία τα οποία δόθηκαν σε .pdf μορφή και στα οποία βασίστηκαν οι παραδόσεις
των μαθημάτων.

Τα μεταφρασμένα βιβλία από τον Εύδοξο, δηλ. τα Λειτουργικά Συστήματα του Tanenbaum,
και η Πραγματολογία του Scott, καλύπτουν πλήρως το αντίστοιχο υλικό που έχει
διδαχτεί με βάση τις ξενόγλωσσες νεώτερες εκδόσεις των ίδιων βιβλίων.

Η εξέταση του εργαστηρίου Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ,
θα γίνει γραπτώς, σε διάρκεια 30 λεπτά της ώρας,
στην ώρα της εξέτασης στα Λειτουργικά ΙΙ
(δηλ. 1 ώρα θα δοθεί για την θεωρία και μισή ώρα
για το εργαστήριο).

Επιπλέον μαθήματα δεν θα γίνουν.

Παρακάτω παρουσιάζεται η τελική εξετασθέα ύλη.

Λειτουργικά Ι

1. Tanenbaum, Introduction σελ. 1-80
2. Tanenbaum, Processes and threads σελ. 85-170
3. Από το Understanding the Linux Kernel, ενότητα «Kernel Preemption», σελ. 190-192
4. Tanenbaum, Memory Management, p. 181-208


Λειτουργικά II – Θεωρία


1. Understanding the Linux Kernel σελ. 35-45
2. Linux Kernel Development, Chapter 3, σελ 23-40
3. Linux Kernel Development, Chapter 4, Process Scheduling, p. 41-69
4. Linux Kernel Development, Chapter 12, Memory Management, p. 231-260
5. Linux Kernel Development, Chapter 13, The Virtual Filesystem, p. 261-289
6. Linux kernel Development, Chapter 14, The Block I/O layer, . 289-304

Λειτουργικά ΙΙ – Εργαστήριο
1. How Linux Works, κεφάλαιο 2, Basic commands and directory hierachy
2. How Linux Works, κεφάλαιο 3, Devices
3. How Linux Works, κεφάλαιο 4, Disks and filesystems
4. How Linux Works, κεφάλαιο 5, How the linux kernel boots
5. How Linux Works, κεφάλαιο 6, How user space starts, p. 111-129

Μεταγλωττιστές

1. Scott, Εισαγωγή σελ. 3-41
2. Scott, Lexical analysis, Grammars, σελ. 41-51
3. Scott, σελ. 51-62
4. Scott, σελ. 67-75
5. Scott, σελ. 111-133
6. Scott, σελ. 134-162
7. Scott, σελ. 219-228
8. The C++ programming language, p. 37-53

Στέργιος Παπαδημητρίου