Εργαστήριο – Εισαγωγή στον προγραμματισμό με C++

Εργαστήριο – Εισαγωγή στον προγραμματισμό με C++

Οι φοιτητές που παρακολουθούσαν το εργαστήριο Εισαγωγής στον Προγραμματισμό με C++ την Παρασκευή 9-11πμ μεταφέρονται στο τμήμα της Παρασκευής 10-12μ.
Στοιχεία σύνδεσης στο zoom υπάρχουν στην ασύγχρονη (Moodle) στην σελίδα του μαθήματος.