Εγγραφή στο Εργαστήριο Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Μπορεί να πραγματοποιηθεί η εγγραφή στο εργαστήριο του μαθήματος «Λογική και Λογικός Προγραμματισμός» σύμφωνα με τις οδηγίες στην ιστοσελίδα:

https://docs.google.com/a/teiemt.gr/forms/d/1ne9XVNH9P–Nu-aPFO16cSIa7DiWdcNt_lBiXAEkuNo/viewform